06

Czym charak­teryzuje się fotografia ślubna mojego autorstwa zapyta­cie ??? To udoku­men­towanie najws­panial­szych i wzrusza­ją­cych chwil, a także wyjątkowej i niecodzi­en­nej atmos­fery Waszego dnia ślubu. Każdy z Was jest inny i niepow­tarzalny, dlat­ego pod­chodzę do poszczegól­nych fotorelacji indy­wid­u­al­nie. Już na etapie przy­go­towań do tej najważniejszej chwili mam sporo swo­body na wyszukanie takiej per­spek­tywy, z której zro­bię zdję­cie niesz­ablonowe i zaskaku­jące. Nie kieruję się schematami, pozwalam sobie na fry­wol­ność dzi­ała­nia. Kole­jnym etapem jest cer­e­mo­nia, ogromne wyzwanie dla mnie jako fotografa ślub­nego. To czas kiedy wyzwala się w Was najwięk­sza ilość pięknych emocji. Wtedy poruszam się po koś­ciele bardzo dyskret­nie i wypa­truję najważniejszych momen­tów. Muszę być czu­jny i wykazać się reflek­sem. Zarówno ja jak i migawka aparatu musimy bezbłęd­nie zare­je­strować te piękne chwile wzruszeń, zamyśleń i szcz­erych uśmiechów. Wesele to czas kiedy stres odpuszcza i powraca swo­bodna atmos­fera. Wów­czas mam okazję upamięt­nić chwile sza­lonego tańca, euforii i najprawdzi­wszych zachowań. Wszyscy bawią się wybornie, a ja utr­walam w kadrze mnóstwo dynam­icznych scen, w tym pier­wszy taniec nowożeńców i trady­cyjny oby­czaj oczepin. Plener ślubny cechuje specy­ficzny kli­mat. Są to unikalne momenty Waszej intym­ności. Staram się wów­czas nie reży­serować, aby ksz­tałt nadany sesji zaw­ierał jak najwięcej nat­u­ral­ności. Efek­tem final­nym naszej współpracy będą piękne zdję­cia w sty­lowym albu­mie wyko­nanym z najlep­szych gatunkowo mate­ri­ałów. Fotografie ślubne w moim wyko­na­niu to zapis prawdzi­wych i aut­en­ty­cznych reakcji Waszych, rodziny oraz gości.

Fotografia ślubna Konin Poznań